PROGRAM

Wednesday, 9 Aug.

11:30 - 12:30 Registration
13:00 - 14:00 Top HCI Conference Paper
Chair: Liwei Chan
14:00 - 15:00 Multimedia for HCI
Chair: Wen-Huang Cheng
15:00 - 15:30 Coffee Break
15:30 - 17:00

Thursday, 10 Aug.

09:00 - 10:00 Opening
10:00 - 10:30 Coffee Break
10:30 - 12:00
13:30 - 15:00 Paper Session (1&2)
Chair: Neng-Hao Yu & Yung-Ju Chang
15:00 - 15:30 Coffee Break
15:30 - 17:00 Paper Session (3&4)
Chair: Carol Strong & Kuan-Wen Chen
18:30 - 20:30 Banquet

Friday, 11 Aug.

09:00 - 10:30
10:30 - 13:30 Poster & Demo / OpenHCI / Coffee Break
10:30-11:00 Coffee Break
10:30-13:30 Poster & Demo
12:00-13:30 OpenHCI
13:30 - 14:00
15:00 - 15:30 Coffee Break
15:30 - 17:00 Panel: Emerging Frontier of Human-Computer Interaction Research
Chair: Yuan-Chi Tseng
17:00 - 17:30 Closing

Demo & Poster

Demo / Poster 列表

To be announced

議程委員

Honorary Chairman

許渭洲(成功大學 電資學院院長)
吳豐光(成功大學 規劃與設計學院院長)

Conference Chairs

洪一平(臺灣大學)
陳玲鈴(臺灣科技大學)
陳炳宇(臺灣大學)

Program Co-Chairs

曾元琦(成功大學)
胡敏君(成功大學)
莊佳蓉(成功大學)
王浩全(清華大學)
梁容輝(臺灣科技大學)
唐玄輝(臺灣科技大學)
余能豪(政治大學)
鄭文皇(中央研究院)
詹力韋(交通大學)
張永儒(交通大學)
陳冠文(交通大學)

Program Committee member

王怡嘉(卡內基美隆大學)
王昱舜(交通大學)
王照明(雲林科技大學)
王聖銘(臺北科技大學)
朱宏國(清華大學)
江振維(臺北商業大學)
邱靜如(成功大學)
邱銘心(臺灣師範大學)
李政德(成功大學)
李峻德(交通大學)
林維真(臺灣大學)
林文杰(交通大學)
林士勛(海洋大學)
林日璇(政治大學)
林怡伶(中山大學)
侯君昊(交通大學)
姚智原(臺灣科技大學)
紀佩妤(Google)
洪偉肯(聯合大學)
郭佩宜(西北大學)
郭旭展(成功大學)
孫 民(清華大學)
孫士韋(臺北藝術大學)
陳俊文(臺北藝術大學)
陳俊智(高雄師範大學)
陳奕麟(加州大學戴維斯分校)
陳相廷(雪梨科技大學)
陳建旭(成功大學)
陳慧芳(香港城市大學)
陳蘊儂(臺灣大學)
陶振超(交通大學)
許峻誠(交通大學)
許晏嘉(卡內基美隆大學)
張登文(雲林科技大學)
梁容豪(安荷芬科技大學)
梁勝富(成功大學)
莊坤達(成功大學)
游曉貞(臺中科技大學)
黃仲菁(臺灣大學)
游創文(臺灣大學)
曾俊儒(長庚大學)
葛如鈞(臺北科技大學)
董芳武(臺灣科技大學)
廖冠智(新竹教育大學)
蔡文傑(雪梨科技大學)
劉晨鐘(中央大學)
盧文祥(成功大學)
盧俊銘(清華大學)
賴祐吉(臺灣科技大學)
戴嘉明(臺北藝術大學)
簡聖芬(成功大學)
蘇志昇(實踐大學)
Danny Wu (University of Cincinnati)
Ed. Chi (Research at Google)
Henry B.L. Duh (La Trobe University)
Kerry Chang (IBM)
Wei Jeng (University of Pittsburgh)
Yu-Chun Yen (UIUC)
Yingyu Chen (University of Washington)

Poster Chair

黃怡靜(臺灣大學)
洪培堯(密西根大學)

Demo Chair

陳建文(成功大學)
許友綸(成功大學)

SV Chair

潘則佑(成功大學)

SV Co-Chair

蔡菀倫(成功大學)

Web Designer

李若彤(清華大學)

Visual Designer

孔博雯(臺灣科技大學)